Centerpiece Co., Ltd. รับสมัครผู้ร่วมงานในหลายตำแหน่งดังนี้
สมัครโดยตรงที่ บริษัท เซ็นเตอร์ พีซ tel.02-715-3582 (อัตโนมัติ 3 สาย) หรือฝากประวัติโดยย่อไว้ที่
e-mail : ctp.centerpiece@gmail.com , ctp@centerpiece.co.th

 
 
     
 
Project Executive/SeniorProject Executive (Museum)
 • จบการศึกษาสาขานิเทศศิลป์ , นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน, บริหารธุรกิจ, การตลาด, มัณฑนศิลป์ , สถาปัตยกรรมศาสตร์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถบริหารจัดการโครงการได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind และคล่องแคล่ว
 • สื่อสารได้ชัดเจน และนำเสนองานได้
 • พูด/เขียน ภาษาอังกฤษดี
 • สามารถใช้ Computer Program พื้นฐานทั่วไป และสำหรับการออกแบบ Illustrator หรือ Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
Graphic Designer
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ความสามารถใช้งาน Mac และ PC ในโปรแกรม Adobe Photo Shop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็น Teamwork ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นการในแสวงหาความคิด (Idea) ใหม่ๆในการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องในงาน Event, Exhibition, Promotion อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
Museum & Exhibition Designer
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Museum & Exhibition Designer 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแลกเปลี่ยน สื่อสารและนำเสนอได้
 • มีความชำนาญในโปรแกรม 3D MAX,AUTOCAD
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้
Project Manager
 • จบการศึกษาสาขานิเทศศิลป์ , นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, บริหารธุรกิจ, การตลาด, มัณฑนศิลป์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี ในสายงาน เช่น งานพิพิธภัณฑ์ งานนิทรรศการ งานตกแต่งภายใน อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถสื่อสารได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย มีใจพร้อมบริการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือล้น มีภาวะเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
Project Co-ordinator
 • จบการศึกษาสาขามัณฑนศิลป์ , สถาปัตยกรรมศาสตร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ในสายงาน เช่น งานพิพิธภัณฑ์ งานนิทรรศการ งานตกแต่งภายใน อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถสื่อสารได้ดี
 • สามารถถอดราคาและเคลียร์แบบกับผู้รับเหมาได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย มีใจพร้อมบริการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือล้น มีภาวะเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
หัวหน้าแผนกบัญชี Chief Accounting officer
 • ชาย – หญิง
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word , excel
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป express
 • ขยัน มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย
 • สามารถปิดงบได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
พนักงานการเงินและจัดซื้อ
 • ชาย – หญิง
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี,การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word , excel
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป express
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้อย่างดี
 • ขยัน มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
วิธีการสมัคร
สมัครโดยตรงที่ บริษัท เซ็นเตอร์ พีซ tel.02-715-3582 (อัตโนมัติ 3 สาย) หรือฝากประวัติโดยย่อไว้ที่
e-mail : ctp.centerpiece@gmail.com , ctp@centerpiece.co.th