ไทยส่งมอบโบราณวัตถุให้กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

นายกรัฐมนตรีไทยส่งมอบโบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปะแบบบายนทำจากศิลาแลง สร้างในศตวรรษที่ 12 จำนวน 7 ชิ้น

 
 
 
01.04.2009 นายกรัฐมนตรีไทยส่งมอบโบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปะแบบบายนทำจากศิลาแลง สร้างในศตวรรษที่ 12 จำนวน 7 ชิ้น โดยส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ชิ้นแรกในวันที่ 10 เม.ย. และจะส่งมอบชิ้นอื่นๆทั้งหมดในวันที่ 18 เม.ย. ระหว่างการเยือนกัมพูชา
01.10.2008 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยสำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ได้จัด นิทรรศการพิเศษเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับมรดกไทย ณ โถงพระที่นั่งอิศราวินิฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร