Centerpiece Company Limited ทำงานครบวงจรนับแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ตกแต่งภายใน จัดทำข้อมูลการจัดแสดง จัดทำสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ หุ่นจำลอง Presentation สื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยทีมงานที่มีความสามารถและความเชียวชาญเฉพาะสาขา
 
 
 
 
  Chawak Orange