ไทยส่งมอบโบราณวัตถุให้กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

นายกรัฐมนตรีไทยส่งมอบโบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปะแบบบายนทำจากศิลาแลง สร้างในศตวรรษที่ 12 จำนวน 7 ชิ้น